Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jak go interpretować?
Budownictwo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jak go interpretować?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany potocznie planem miejscowym jest dokumentem wywodzącym się z grunty prawnego. Mówiąc wprost jest to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy. Na budowę tytułowego aktu składa się część merytoryczna – tekstowa oraz część graficzna posiadająca określoną symbolikę. Czym tak naprawdę jest MPZP i jak go interpretować? Podpowiadamy!

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Celem tytułowego dokumentu jest określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania przestrzennego, zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. W planie miejscowym np. domy na sprzedaż Hiszpania znajduje się treść zwana uchwałą oraz grafika będąca załącznikiem względem uchwały. O dookreślenie owej definicji poprosiliśmy eksperta – Samuela Dąbrowskiego.

„Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w obszarze gminy. Innymi słowy ustanawia on przepisy obowiązujące na określonym terenie, te zaś są fundamentem wydawania decyzji administracyjnych. Dodatkową funkcją MPZP jest również możliwość dokonywania zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w celach nierolniczych i nieleśnych. Tu ważna informacja – nie należy owej opcji mylić z procesem odralniania…”

niebo

Władze w gminach

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie planu miejscowego? Odpowiedź jest prosta. Są to władze gminy w następującym składzie :

– wójt (jeśli mamy do czynienia z gminami wiejskimi)
– burmistrz (jeśli mamy do czynienia z gminami miejskimi, bądź wiejsko-miejskimi w miastach liczących poniżej 100 000 mieszkańców)
– prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców)

Za uchwalenie MPZP odpowiada rada gminy, bądź rada miasta, zaś zapis znajduje się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

staroc

Plan w skali

Część graficzna planu jest wykonywana jest na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. W drodze wyjątku można stosować również mapy katastralne, bądź mamy znajdujące się w innej skali. W praktyce poszczególne rodzaje planów cechują się innymi skalami. I tak :

– obszary intensywnej zabudowy i przestrzeni publicznej (1:500)
– inwestycje liniowe, bądź obszary o powierzchni znacznej (1:2000)
– zakazy zabudowy i obszary przeznaczone do zalesienia (1:5000)

Poszczególne obszary i towarzyszące im rodzaje zabudowy określone są na dwa sposoby. Pierwszy stanowi symbol graficzny, drugi zaś operuje określoną barwą. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z prawnych aktów dziedziny zwanej gospodarką przestrzenną.

Sprawdź także: https://lores.pl/